Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachten verleend aan York Administraties BV, gevestigd te Rotterdam ingeschreven bij de kamer van koophandel Rotterdam onder nummer 54170494.

 

1. BEGRIPSBEPALINGEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

 

  • Opdrachtnemer: York Administraties BV

 

  • Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin des woords en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

 

  • Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnenhet kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijziging van deze voorwaardendienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2.2 Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bijtwijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

 

3. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.

3.2 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

4. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijnoordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op degewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorig lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.3 Indien en voorzover opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd, behoudens het bepaalde onder 13.

 

4.4 Opdrachtnemer mag het door opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat hemschriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.

4.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.

 

5. UITVOERING OPDRACHT

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever te latenverrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van deopdrachtnemer wenselijk is.

5.3 Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.

5.4 Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever, die niet vallenonder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekkinghebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijdens opdrachtgever zijn verricht, onverminderd het recht vanopdrachtnemer met andere middelen dit bewijs te leveren.

5.5 De uitvoering van de opdracht is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zalopdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door deberoepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.

 

6. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

6.1 Opdrachtnemer is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens of verplichtingen hiertoe voortvloeiende uit beroepsregelen, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, dieniet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niette herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

6.3 Informatie mag behoudens het in 6.2 bepaalde niet gebruikt worden voor een ander doel dan waartoe zijwerd verkregen.

 

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die hij gebruiktof heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s,systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet middelsinschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan terinwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

 

8. OVERMACHT

8.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kannakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt,stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort totop het moment, dat de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

8.2 Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 

9. HONORARIUM

9.1 Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering vande werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoorzekerheid heeft gesteld.

9.2 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordtberekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate dooropdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

9.3 Het honorarium van opdrachtnemer, vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakeldederden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting door opdrachtnemer aan opdrachtgever gedeclareerd per maand, per kwartaal of per jaar of na voltooiing van opgedragen werkzaamheden, zulks terkeuze van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.

9.4Begrotingen van het honorarium terzake van werkzaamheden van opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

 

10. BETALING

10.1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een doordeze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.

10.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde (fatale) termijn heeft betaald, is hij vanrechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanafde vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente per kwartaal in rekening te brengen tot op de datum vanalgehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen van opdrachtnemer ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.

10.3 Alle kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,-.

10.4Voor het geval opdrachtnemer zijn vordering in een gerechtelijke procedure , arbitrage en bindend adviesdaaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeidewerkelijke kosten, onverminderd de aanspraken van opdrachtnemer ter zake van buitengerechtelijke kosten, tevergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en hetvastrecht, voorzover deze een eventuele proceskostenveroordeling van opdrachtgever op grond van artikel 56en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsordering te boven gaan.

 

10.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde renteen kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever datde betaling betrekking heeft op een latere factuur.

10.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden tenbehoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, ieder hoofdelijk jegens opdrachtnemer aansprakelijkvoor de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten.

 

11. KLACHTEN

11.1 Een reclame of klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waaroveropdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, mitsopdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer teworden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering.

11.2 Een reclame of klacht als bedoeld in lid 1, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze verbandhoudt met dan wel veroorzaakt is door niet, niet tijdige, of niet behoorlijk uitvoering van de opdracht, indien envoorzover die aansprakelijkheid en de schade worden gedekt door de door de opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

12.2 Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer een kopie van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering en daarvan deel uitmakende voorwaarden aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.

12.3 Hoe dan ook is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepenstagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, die op enigerlei wijze verbandhoudt met dan wel is veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.

12.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledig informatie zijdens opdrachtgever.

12.5 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk de schade van opdrachtgeverongedaan te maken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijk medewerking dient te verlenen.

12.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer oftijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

12.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect,middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.  

 

13. OPZEGGING

13.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien deovereenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde in artikel 8 lid 2 van deze voorwaardenvan toepassing.

13.2 Opzegging dient schriftelijk en onder opgave van redenen aan de wederpartij te worden medegedeeld.

 

14. OPSCHORTINGSRECHT

14.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen deafgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

 

15. TOEPASELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

15.1Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaardenvan toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing

15.2 Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waaropdeze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissementArnhem, tenzij op grond van dwingend voorgeschreven gedrags- en of beroepsregels een ander forum en/ofeen andere wijze van beslechting is voorgeschreven, in welk geval de in die regels voorgeschreven weg wordtgevolgd.

 

Algemene voorwaarden

Downloaden

Bel mij terug

Klik onderstaand op "bel mij terug" en laat uw naam en telefoonnummer achter. Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Aan het woord

“York Administraties verzorgt voor ons, een klein bureau, al jaren tot volle tevredenheid de administratie. Wij hebben York Administraties leren kennen als een professionele adviseur die meedenkt met de klant, zeker ook als dit kleine zelfstandigen betreft.”